LUS – LäsUtvecklingsSchema

LUS är en förkortning för LäsUtvecklingsSchema. LUS är ett instrument som förskole-, grundskole- och gymnasielärare kan använda för att ta reda på hur långt eleverna har nått i sin läsutveckling.

LUS utvecklades 1979 – 81 i ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen. LUS är ett kvalitativt bedömningssystem där läraren, med sin i vardagen uppbyggda kompetens, placerar in varje elev i förhållande till de kvalitativa utvecklingssteg som beskrivs.

Syftet med LUS är att ha koll på var varje elev befinner sig i sin utveckling och att därmed få till stånd en klassrums- och skolsituation där all undervisning och all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig, dvs utgå från elevernas behov. På så sätt skall ingen elev behöva komma på efterkälken. Om det är på väg att ske kan läraren sätta in åtgärder, så att eleven inte kommer så långt efter i sin läsutveckling att det börja påverka självkänslan negativt.

Ett systematiskt regelbundet arbete (3-4 gånger/år) har visat sig leda till att man inom en grundskola kan leva upp till den, genom bl a Lpo 94, föreskrivna resultatstyrningen med krav på mål att uppnå.


vetenskapliga_bak_LUS