SUS – SkrivUtvecklingsSchema

Arbetet med LUS i kombination med det växande intresset i Sverige för Nordamerikansk metodutveckling av skrivpedagogiken skapade ett behov av en motsvarighet till LUS på området skriva.

Den forskning som fanns bakom metodutveckling i Amerika visar på att barn när det lär sig skriva i stora drag följer de principer som är tydliga då ett barn lär sig tala. Barn uppfinner skriftspråket på samma sätt som det uppfinner talet. Under utvecklingens gång anpassar de sig successivt till gängse normer.

Arbetet med utarbetandet av SUS bygger dels på en omfattande forskningsgenomgång, dels på ett stort material elevtexter som övervägande spänner över åldrarna 6 till 16 år.

SUS är en förkortning och står för SkrivUtvecklingsSchema. SUS är ett instrument att användas av förskole-, grundskole- och gymnasielärare för att följa elevernas skrivutveckling och därmed ha kontroll över att den fortgår så att ingen lämnar skolan utan att ha uppnått målen för skrivkunnandet.

SUS består av tre parallella dimensioner som bedöms: stavning, övriga konventioner, och språkbehandling. Av dessa tre kommer endast Stavning att kunna hämtas här. Till stavning finns också ett tvåsidigt blad för dokumentation av varje enskild elevs utveckling som kan hämtas här. Skälen till att bara en del finns med är dels att det, ännu inte finns någon SUS-bok att tillgå, dels att utvecklingsbeskrivningarna kommer att revideras i vissa avseenden (gäller främst övriga konventioner och språkbehandling) – ett arbete som troligtvis kan vara klart vid årskiftet.

För att ge stöd vid användningen av stavningsdimensionen har vi här lagt in utdrag ur ”Skrivandets genes” (Stockholms universitet, Pedagogiska institutionen,1991) SUS användes i de uppmärksammade studien ”Undersökning av skrivutveckling hos elever i skolår 9” (1999) Allard, B. Stockholms stad.