Läsa

Läsa

En av plattformarna för arbetet med bedömningsinstrumenten (t ex LUS) kravnivåer, betyg, pedagogiskt ledarskap och resultatstyrning osv är den grundforskning om läsning som Prof Åke Edfeldt tog initiativ till 1975 och som ledde till det av Skolöverstyrelsen finansierade forskningsprojektet ULL 1977 – 1981. (Utvecklingspsykologisk granskning av läsning och läsinlärning).

Detta arbete lade grunden till att bygga upp en kunskap om läsning grundad på principen att läsning är en förståelsestyrd process liksom också processen att lära sig läsa. I arbetet med att förstå vad ett barn eller en vuxen gör när den lär sig läsa, utgick projektet från utvecklingsteori (Piaget men främst Vygotsky).

Kombinationen av dessa teoribildningar ledde även fram till att utveckla ett bedömningsinstrument av ett nytt slag (LUS 1980). Frigörelsen från den då dominerande teoribildningen öppnade även för att knyta an till den då föga kända forskningen och teoribildningen kring läsningens effekt på tänkande och inlärning.